مهربان باشیم ...

« به نام خدا »


همه ؛ در اضطرابِ فردائیم ؛

یک سَریم و هزار ؛ سودائیم


در مسیری پر از فراز و فرود ؛

تا به پایان رسیم ؛ تنهائیم


گاهی از رویِ جبر ، یا تزویر ؛

حامیِ گفته هایِ ؛ بی جائیم


عالمانی ؛ در اوجِ بی عملی ؛

عارفانی ؛ اسیرِ ؛ دنیائیم


عده ای هم ، خیال میبافیم ؛

ساده لوحانه غرقِ رویائیم ‍

کودکانی ضعیف و ظاهر بین

ابلهانی ، به بندِ ؛ اِغوائیم ؛


با درونی کریه و رویی خوش ؛

چون بر افتد نقاب ؛ رسوائیم ‍

در قضاوت عجول و بی رحمیم ؛

قاضیانِ ، صدورِ ؛ فتوائیم !


با همه ؛ اِرتداد و بی دینی ؛

داعیانِ ، سلوک و تقوائیم ‍

از ؛ عَدَم آمدیم و در دنیا ؛

ما سفیرانِ زشت و زیبائیم


پس بیائیم ... مهربان باشیم ؛

چون که مخلوقِ برترین مائیم .


« مهران اسدپور »


/ 0 نظر / 11 بازدید