شکوهِ غزل ...

« به نام خدا »


اگر چه شعرِ مَفاخر به کام چون عسل است ؛

« ردایِ فاخرِ ، شعرِ ، دیارِ ما ؛ « غزل » است »

غزالِ دشتِ سخن ، خوش خرام و مشکین تن ؛

شُکوهِ ، گفته یِ «حافظ» گواهِ این ، مَثَل است. ‌

« مهران اسدپور »

/ 0 نظر / 11 بازدید